1 ATLANTIDA – ČASOPIS VĚNOVANÝ TEORII ARCHITEKTURY A URBANISMU

Ladislav Mohelník

Klíčová slova: Atlantida, architektura, urbanismus, teorie architektury, historie
Key Words: Atlantis, architecture, urban planning, theory of architecture, history

Nový časopis, věnovaný odhalování skrytých tajemství historické i současné architektury, začíná vycházet od 1. ledna 2008 pravidelně jednou měsíčně. Prvních dvanáct čísel tohoto recenzovaného odborného architektonického časopisu, zaměřeného především na teorii architektury, bude věnováno hledání kořenů moravské architektury, ale tím současně i původu evropské civilizace. Odhalováním skrytých architektonických rezerv moravského regionu ve prospěch kultivace životního prostředí a jeho ochrany, rozvoje cestovního ruchu, má být užitečným doplňkem kultury moravského regionu. Elektronická verze časopisu je dostupná na internetové adrese https://www.atlantida.name.

Časopis vychází nákladem Projektového a vývojového ústavu s.r.o. Brno. Pro zahájený projekt se tento ústav bude snažit získávat podporu odborné veřejnosti, škol, orgánů státní správy, krajů, měst a obcí, ale především čtenářů – předplatitelů. Tištěná podoba, anglická anotace hlavních prací a později snad i anglická verze časopisu naznačují záměr redakce – překročit od prvopočátku hranice regionu a státu zobecněním nově publikovaných poznatků.

Autoři původních vědeckých prací jsou z okruhu teoretické architektonické školy v Brně. Jsou to zkušení pedagogové s vědeckou kvalifikaci. Okruh autorů bude na základě doporučení redakční rady postupně rozšířen a obměňován. Kromě proklamované odbornosti je od vybraných autorů očekávána současně původnost, originalita, nápaditost, poutavost, tajuplnost a atraktivita tématu.

Postupné zasvěcování čtenáře do rozsáhlé a složité problematiky, cílené k prolomení hranic lidského poznání při hledání odpovědi na otázku „kdo jsme a odkud pocházíme“ je nutným předpokladem opuštění falešných představ o naší minulosti, jimiž je také architektura nadmíru zatížena. Pomoci metodologických nástrojů teorie architektury, originální metodou kompoziční analýzy a syntézy tzv. ostrakickou metodou t.j. skládáním informaci o dějích v prostorovém kontextu architektonických (urbanistických) děl, postupně získáme v čase se proměňující obraz dávného světa, jehož objevná prostorová interpretace bude ve dvanáctém čísle našeho časopisu doložena exaktními a přitom velmi jednoduchými geometrickými a matematickými důkazy. Geometrická podoba tohoto mnoho tisíc let starého obrazu nám umožní vidět skrze tradici některá sídla a architekturu v nových časových dimenzích a prostorových souvislostech. Pro svoji značnou pramennou autonomii ve vztahu k vědním oborům, jako je historie, archeologie a podobně, jsou výsledky kompoziční analýzy struktury krajiny, sídel a architektonických děl mimořádně závažné a překvapivé.

Architektonickým památkám věnujeme samostatnou rubriku. Navštívíme za tímto účelem postupně dvanáct dochovaných moravských hradů, seznámíme se mimo jiné s jejich nejstarší historií, abychom mohli ve dvanáctém čísle poodhalit, jak velká je právě historická logika, síla tradice, a proč dodnes tyto památky stojí tam, kde je stále obdivujeme.

Problematiku historických souvislostí a vlivů řecké antiky na evropskou architekturu budeme studovat skrze architektonické tvarosloví v rubrice věnované historii. Postupně uvedeme dvanáct významných příkladů, jež se staly předmětem zájmu několika studijních cest a expedic uskutečněných spolu se studenty fakulty architektury do Řecka. Pohledem do kolébky evropské architektury se seznámíme s novými poznatky z oblasti historie architektury a umění, ale navíc si ověříme skutečnost, jak vážně je nutno vnímat problematiku antického tvarosloví, symboliky a mytologie ve vztahu k naší minulosti i současnosti.

Rubriku věnovanou urbanizmu zahájíme souborem prací o vztahu hudby a měst, s řadou hudebních ukázek zaměřených na období spojené především s jazzem.

Přejeme, ale i slibujeme čtenářům mnoho nevšedních poznatků a zážitků.

ČASOPIS ATLANTIDA