ATLANTIDA.NAME č. 1/2008

Elektronická verze odborného recenzovaného časopisu ATLANTIDA, evidovaného MK ČR pod číslem periodického tisku: MK ČR E 17972, věnovaného teorii architektury a urbanismu. Časopis vychází od roku 2009 dvakrát ročně. Pro přístup k internetovému časopisu ATLANTIDA.NAME nyní není nezbytná registrace čtenáře.


  ATLANTIDA

ČASOPIS TAJEMNÉHO SVĚTA ARCHITEKTURY                                           1/2008

 

Vážení čtenáři,

předkládáme Vám první a bezplatné číslo elektronické verze nového časopisu ATLANTIDA, který se bude zabývat teoretickými problémy architektury a urbanismu. Právě tak jako nás architektura mimoděk obklopuje a působí nenápadně na naše smysly, pokusíme se všem zájemcům zpřístupnit také výsledky teoretického bádání, jež by mohly stejně nenápadně umocnit umělecký zážitek z ní. Více vědět, znamená více vidět, a opačně. Není možno porozumět a kriticky zhodnotit soudobou architekturu bez pochopení vývojových souvislosti architektury historické. Nářek nad absenci soudobé teorie architektury není opodstatněný, uvědomíme – li si, jaké teoretické nástroje nám zanechali naší předchůdci. Máme na co navazovat. Stačí jen vstoupit do historického dialogu, z něhož vyrůstá naše tradice. Příliš mnoho autorských hodnot zůstává uzavřeno v kamenných zdech škol, vědeckých pracovišť i ateliérů, pro prostý nedostatek seriozních mediálních příležitosti. Teorie vyrůstá ze zobecnění a jednoduché soudy, líbí – nelíbí, s pouhými encyklopedickými informacemí, k ní samy o sobě nevedou. Pouze abstraktní myšlení nám může nabídnout novou kvalitu. Jenže poznání v architektuře může mít také podobu intuitivní. Ta je však podmíněná nejen talentem, ale i jeho kultivací. Na publikované práce v našem časopise můžete nahlížet jako na samostatná dílka. V každém čísle časopisu jich přineseme několik. Vydavatel se nezavazuje ke kvantitě dopředu stanoveného počtu stran. To k čemu se naopak zavazuje je, že ve svém celku, ve své provázanosti, budou představovat celý komplex originálních poznatků důkazně podložených právě obrazem sestaveným z velkého množství indicii a ve dvanáctém čísle i exaktní a mimořádně objevnou globální geometrickou konstrukcí, propojující tuto fragmentální mozaiku v jedinečný celek. Posílením vlastní identity se můžeme stát odolnějšími nejen proti braku komerční bezduché architektury, ale i jiným projevům civilizačního rozkladu dneška. Nejsme první civilizací s existenčními problémy, ale mohli bychom být tou, která se poučí z chyb těch zaniklých.

OBSAH

1. ATLANTIDA – ČASOPIS VĚNOVANÝ TEORII ARCHITEKTURY A URBANISMU – Ladislav Mohelník

2. CIVITAS DEI, JEHOŽ SLÁVA HVĚZD SE DOTÝKALA – Ladislav Mohelník

3. NEZBYTNOST DĚJIN V ARCHITEKTUŘE – Jan Hrubý

4. HUKVALDY – Josef Hrabec

5. HUDBA MĚSTA – Maxmilian Wittmann

6. VLIV MYŠLENKOVÉHO POSTUPU NA ARCHITEKTONICKOU TVORBU – Antonín Kurial

ISSN 1802-9531


 


1/2008                                                                                                             ATLANTIDA

 

Název periodického tisku: ATLANTIDA

Obsahové zaměření: odborný recenzovaný časopis v oboru  teorie architektury a urbanismu

Četnost vydávání:             jednou měsíčně, 12 x ročně

Místo vydávání:                Brno

Číslo vydání:                    1

Datum vydání:                  7.1.2008

Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 17972

Vydavatel: © Projektový a vývojový ústav, s.r.o. – pvu@atlantida.name

                  Purkyňova 95

                  612 00 Brno

                  IČ: 49449290

                  Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s. pobočka Brno

                  Číslo účtu: 2026718319/0800

                  Plátce DPH

Redakce: Ing. arch Ladislav Mohelník, Ph.D. – šefredaktor – sefredaktor@atlantida.name

                  Ing.arch. Antonín Havlíček – zástupce šefredaktora – havlicek@atlantida.name

                  Ing. Jitka Mohelníková, PhD. – obch. zástupce – mohelnikova@atlantida.name

                  Petr Mohelník – webmaster@atlantida.name

Redakční rada: Ing. arch. Josef Hrabec, CSc. – předseda – hrabec@atlantida.name

                  Doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc. – drapal@atlantida.name

                  Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. – hruby@atlantida.name-

                  Ing. arch. Antonín Havlíček – havlicek@atlantida.name

                  Prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc. – koutny@atlantida.name

                  Ing. Jitka Mohelníková, PhD. – mohelnikova@atlantida.name

Cena:        nestanovena

ISSN 1802-9531

32