KAPLE U HOTELU SMRK NA OSTRAVICI

Ladislav Mohelník

Malá , ale mimořádně pozoruhodná stavba z řady kamenných architektonických děl na Ostravici se nachází v urbanistické struktuře obce, v mimořádně zajímavé poloze. Mohla by to být i velmi starobylá stavba, jejíž datace je bez řádného památkového průzkumu u kamenných staveb problematická. Respektuje však polohu zaniklého středověkého vodního hradu Bruneswerde a v některých znacích vykazuje antikizující tvarosloví, v jiných tvarosloví karolínské architektury. Pokud ne svým objemem, tak alespoň půdorysem může pamatovat i starší časy než Cyrila a Metoděje.

Klíčová slova: Civitas Dei, Ostravice, Ostra, architektura, Bruneswerde, Brněnský hrad

Key Words: Civitas Dei, Ostravice, Ostara, Architecture, Brunenswerde, Brno Castle


KAMENNÁ KAPLIČKA

Dnes je tato malá, ale dle některých znaků mimořádně významná stavba v naprosto desolátním stavu. Jsem již asi pamětník, protože i já si ještě pamatuji její kamenné zdivo a klenutí bez břízolitové omítky, jež dnes opět vzala za své. Dodatečně je zde provedena cihelná zazdívka dvířek v prostoru původního portálu zhotoveného z pečlivě opracovaných kamenných bloků provázaných dále se zdivem z kamene neopracovaného.

V interiéru je v apsidiální části podlaha stupňovitě vyvýšena velkou kamennou deskou s náznakem zazděného větracího otvoru pod stupněm. Tato skutečnost by mohla  být archeologicky obzvláště významná a slibná.

Obr.: 25  Odsvěcená kaple u hotelu Smrk 

Obr.: 26 Pozoruhodný kamenný stupeň a opomenutý kamenný fragment se zajímavými tvarovými detaily

Z hlediska výtvarných detailů je velmi zajímavý i na kamenném stupni stojící kamenný sloupek, který podle mého názoru, plnil původně funkci ambonu. Později na něm stála sádrová soška Panny Marie, kterou si ještě pamatuji z dětství. Kaplička tehdy sloužila okolo jdoucím věřícím, tedy především babičkám, k zastavení. Po dosažení socialistické etapy společenského vývoje, v roce 1961, začala sloužit stále více zbarbarizovanému obyvatelstvu jako sociální zařízení, což vedlo k jejímu následnému odsvěcení. 

Obr.: 27
Detail návaznosti dodatečné cihelné dozdívky na opracované kamenné zdivo portálu

Velkou vykotlanou lípu odstranili dávno místní hasiči. Růstem, ale i následně po odstranění lípy, její vyhnívající kořeny poškodily zdivo. Dnes zde roste lípa nová a je již opět docela majestátní.

ATLANTIDA.NAME č. 1/2008

Elektronická verze odborného recenzovaného časopisu ATLANTIDA, evidovaného MK ČR pod číslem periodického tisku: MK ČR E 17972, věnovaného teorii architektury a urbanismu. Časopis vychází od roku 2009 dvakrát ročně. Pro přístup k internetovému časopisu ATLANTIDA.NAME je nezbytná registrace čtenáře.


  ATLANTIDA

ČASOPIS TAJEMNÉHO SVĚTA ARCHITEKTURY                         1/2008

 

Vážení čtenáři,

předkládáme Vám první a bezplatné číslo elektronické verze nového časopisu ATLANTIDA, který se bude zabývat teoretickými problémy architektury a urbanismu. Právě tak jako nás architektura mimoděk obklopuje a působí nenápadně na naše smysly, pokusíme se všem zájemcům zpřístupnit také výsledky teoretického bádání, jež by mohly stejně nenápadně umocnit umělecký zážitek z ní. Více vědět, znamená více vidět, a opačně. Není možno porozumět a kriticky zhodnotit soudobou architekturu bez pochopení vývojových souvislosti architektury historické. Nářek nad absenci soudobé teorie architektury není opodstatněný, uvědomíme – li si, jaké teoretické nástroje nám zanechali naší předchůdci. Máme na co navazovat. Stačí jen vstoupit do historického dialogu, z něhož vyrůstá naše tradice. Příliš mnoho autorských hodnot zůstává uzavřeno v kamenných zdech škol, vědeckých pracovišť i ateliérů, pro prostý nedostatek seriozních mediálních příležitosti. Teorie vyrůstá ze zobecnění a jednoduché soudy, líbí – nelíbí, s pouhými encyklopedickými informacemí, k ní samy o sobě nevedou. Pouze abstraktní myšlení nám může nabídnout novou kvalitu. Jenže poznání v architektuře může mít také podobu intuitivní. Ta je však podmíněná nejen talentem, ale i jeho kultivací. Na publikované práce v našem časopise můžete nahlížet jako na samostatná dílka. V každém čísle časopisu jich přineseme několik. Vydavatel se nezavazuje ke kvantitě dopředu stanoveného počtu stran. To k čemu se naopak zavazuje je, že ve svém celku, ve své provázanosti, budou představovat celý komplex originálních poznatků důkazně podložených právě obrazem sestaveným z velkého množství indicii a ve dvanáctém čísle i exaktní a mimořádně objevnou globální geometrickou konstrukcí, propojující tuto fragmentální mozaiku v jedinečný celek. Posílením vlastní identity se můžeme stát odolnějšími nejen proti braku komerční bezduché architektury, ale i jiným projevům civilizačního rozkladu dneška. Nejsme první civilizací s existenčními problémy, ale mohli bychom být tou, která se poučí z chyb těch zaniklých.

OBSAH

1. ATLANTIDA – ČASOPIS VĚNOVANÝ TEORII ARCHITEKTURY A URBANISMU – Ladislav Mohelník

2. CIVITAS DEI, JEHOŽ SLÁVA HVĚZD SE DOTÝKALA – Ladislav Mohelník

3. NEZBYTNOST DĚJIN V ARCHITEKTUŘE – Jan Hrubý

4. HUKVALDY – Josef Hrabec

5. HUDBA MĚSTA – Maxmilian Wittmann

6. VLIV MYŠLENKOVÉHO POSTUPU NA ARCHITEKTONICKOU TVORBU – Antonín Kurial

1 ATLANTIDA – ČASOPIS VĚNOVANÝ TEORII ARCHITEKTURY A URBANISMU

Ladislav Mohelník

Klíčová slova: Atlantida, architektura, urbanismus, teorie architektury, historie
Key Words: Atlantis, architecture, urban planning, theory of architecture, history

Nový časopis, věnovaný odhalování skrytých tajemství historické i současné architektury, začíná vycházet od 1. ledna 2008 pravidelně jednou měsíčně. Prvních dvanáct čísel tohoto recenzovaného odborného architektonického časopisu, zaměřeného především na teorii architektury, bude věnováno hledání kořenů moravské architektury, ale tím současně i původu evropské civilizace. Odhalováním skrytých architektonických rezerv moravského regionu ve prospěch kultivace životního prostředí a jeho ochrany, rozvoje cestovního ruchu, má být užitečným doplňkem kultury moravského regionu. Elektronická verze časopisu je dostupná na internetové adrese http://www.atlantida.name.

Časopis vychází nákladem Projektového a vývojového ústavu s.r.o. Brno. Pro zahájený projekt se tento ústav bude snažit získávat podporu odborné veřejnosti, škol, orgánů státní správy, krajů, měst a obcí, ale především čtenářů – předplatitelů. Tištěná podoba, anglická anotace hlavních prací a později snad i anglická verze časopisu naznačují záměr redakce – překročit od prvopočátku hranice regionu a státu zobecněním nově publikovaných poznatků.

Autoři původních vědeckých prací jsou z okruhu teoretické architektonické školy v Brně. Jsou to zkušení pedagogové s vědeckou kvalifikaci. Okruh autorů bude na základě doporučení redakční rady postupně rozšířen a obměňován. Kromě proklamované odbornosti je od vybraných autorů očekávána současně původnost, originalita, nápaditost, poutavost, tajuplnost a atraktivita tématu.

Postupné zasvěcování čtenáře do rozsáhlé a složité problematiky, cílené k prolomení hranic lidského poznání při hledání odpovědi na otázku „kdo jsme a odkud pocházíme“ je nutným předpokladem opuštění falešných představ o naší minulosti, jimiž je také architektura nadmíru zatížena. Pomoci metodologických nástrojů teorie architektury, originální metodou kompoziční analýzy a syntézy tzv. ostrakickou metodou t.j. skládáním informaci o dějích v prostorovém kontextu architektonických (urbanistických) děl, postupně získáme v čase se proměňující obraz dávného světa, jehož objevná prostorová interpretace bude ve dvanáctém čísle našeho časopisu doložena exaktními a přitom velmi jednoduchými geometrickými a matematickými důkazy. Geometrická podoba tohoto mnoho tisíc let starého obrazu nám umožní vidět skrze tradici některá sídla a architekturu v nových časových dimenzích a prostorových souvislostech. Pro svoji značnou pramennou autonomii ve vztahu k vědním oborům, jako je historie, archeologie a podobně, jsou výsledky kompoziční analýzy struktury krajiny, sídel a architektonických děl mimořádně závažné a překvapivé.

Architektonickým památkám věnujeme samostatnou rubriku. Navštívíme za tímto účelem postupně dvanáct dochovaných moravských hradů, seznámíme se mimo jiné s jejich nejstarší historií, abychom mohli ve dvanáctém čísle poodhalit, jak velká je právě historická logika, síla tradice, a proč dodnes tyto památky stojí tam, kde je stále obdivujeme.

Problematiku historických souvislostí a vlivů řecké antiky na evropskou architekturu budeme studovat skrze architektonické tvarosloví v rubrice věnované historii. Postupně uvedeme dvanáct významných příkladů, jež se staly předmětem zájmu několika studijních cest a expedic uskutečněných spolu se studenty fakulty architektury do Řecka. Pohledem do kolébky evropské architektury se seznámíme s novými poznatky z oblasti historie architektury a umění, ale navíc si ověříme skutečnost, jak vážně je nutno vnímat problematiku antického tvarosloví, symboliky a mytologie ve vztahu k naší minulosti i současnosti.

Rubriku věnovanou urbanizmu zahájíme souborem prací o vztahu hudby a měst, s řadou hudebních ukázek zaměřených na období spojené především s jazzem.

Přejeme, ale i slibujeme čtenářům mnoho nevšedních poznatků a zážitků.